Algemene voorwaarden

Opdrachtgever: partij die HZ Muziek de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een artiest of spreker,
zoals omschreven in de overeenkomst.

HZ Muziek treedt op als impresariaat, agency (boekingskantoor) en management voor artiesten.

1. Werking

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HZ Muziek en opdrachtgevers, voor zover deze niet
  betrekking hebben op reguliere theaterboekingen.
 2.  Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever,
  binden HZ Muziek niet tenzij uitdrukkelijk door HZ Muziek aanvaardt.
 3. HZ Muziek is bemiddelaar tussen artiest, spreker en opdrachtgever.
 4. Niet alleen HZ Muziek maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn
  ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen.
 5. Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 6. Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien HZ Muziek geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of
  samenstelling verandert.

2. Totstandkoming

 1. Alle aanbiedingen van HZ Muziek, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
 2. HZ Muziek zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen
  toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 2 dagen volledig ondertekend bij HZ Muziek
  in het bezit is.
 3. Indien HZ Muziek de overeenkomst niet binnen 2 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft HZ Muziek het
  recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een
  redelijke termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.

3. Betaling

 1. Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van HZ Muziek.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever strikt 10 dagen voorafgaande aan het optreden
  geschied te zijn.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in
  verzuim. HZ Muziek heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen.
  Tevens is HZ Muziek gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn
  verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.
 4. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de
  wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten
  verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle
  overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan HZ Muziek vergoeden

4. Aansprakelijkheid

 1. HZ Muziek kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke
  oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van HZ Muziek. In het geval op
  HZ Muziek enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde
  bedrag.
 2. Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal HZ Muziek steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
  HZ Muziek is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. HZ Muziek gaat ervan
  uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
  derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. HZ Muziek is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever
  toebehorende gelden en/of goederen.
 4. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door HZ Muziek en/of door haar
  aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of
  verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien
  van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering
  van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle
  betreffende stukken en riders.
 5. In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn.
  Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.
 6. Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft
  HZ Muziek het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze
  algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze
  tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is HZ Muziek gerechtigd het optreden geen
  doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden
  overeengekomen bedrag te betalen.
 7. Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal
  zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is
  voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de
  wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.
 8. Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde ook
  jegens HZ Muziek in verband met verrichten van werkzaamheden door HZ Muziek in ieder geval na één jaar na het moment
  waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, dan wel met de feiten
  waarop de aanspraken worden gebaseerd.

5. Annulering

Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige
uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:

 1. in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
 2. in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat
  honorarium;
 3. in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

6. Verhindering van Geëngageerde

Indien de Geëngageerde is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige
verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal HZ Muziek:

 1. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
 2. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de
  Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
 3. indien HZ Muziek en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van
  eventueel betaalde voorschotten. HZ Muziek is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de
  Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.

7. Radio/TV optredens/Buitenland

 1. HZ Muziek heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling
  gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden
  vervaardigd.
 2. HZ Muziek heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling
  gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten
  niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens
  overleggen aan de organisatie.
 3. De contractant kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum onder dezelfde condities
  afdwingen van HZ Muziek.

8. Veiligheid

Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te
houden over de gehele breedte van het podium, 6 dranghekken rond de mengpanelen op minimaal 50 cm van de apparatuur en
rond de merchandising stand. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het podium dienen van stevige afstandhouders te
worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, instrumenten
en andere eigendommen van de artiest of de door de artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de opdrachtgever
of diens personeel, is voor rekening van opdrachtgever. Bij schade aan de door de artiest ingehuurde apparatuur, wordt de
opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de artiest het
optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende
beveiliging tegen molesteren van de artiest, de apparatuur en de instrumenten.

9. Overige

 1. De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht rechtstreeks aan
  HZ Muziek, tenzij opdrachtgever de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA afrekent. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste
  afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie
 2. Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van HZ Muziek
  nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van
  HZ Muziek kosteloos een kopie van de opnamen aan HZ Muziek verstrekken welke opnamen door HZ Muziek gebruikt kunnen
  worden voor promotionele doeleinden.
 3. Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
  intellectuele wet- en regelgeving. HZ Muziek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
  toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
  opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van
  het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.
 5. Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem
  af te spelen.
 6. De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider, welke een integraal
  onderdeel van de overeenkomst vormt.
 7. Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde
  technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.
 8. Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.
 9. Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een
  verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.
 10. Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product
  of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van HZ Muziek. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest
  niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HZ Muziek wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HZ Muziek voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.
 2. HZ Muziek is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
 3. HZ Muziek is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen
Winkelwagen